logo prolix
stavebno-obchodná spoločnosť
Prolix realizácia stavieb inžinierska činnosť poradenstvo katalóg stavieb kontakt
 
PORADENSTVO

V rámci procesu výstavby sa klienti a stavebné spoločnosti stretávajú s rôznymi situáciami, ktoré je potrebné promptne riešiť. Naša spoločnosť ponúka pre niektoré špecifické situácie a stavy pomocnú ruku. Ponúkame klientom finančnú analýzu stavu firmy, komplexnú analýzu projektu, podnikový manažment firmy a komplexné sprostredkovanie zariadenia staveniska.

V oblasti podnikového manažmentu a poradenstva pripravujeme v spolupráci s našimi partnermi rôzne analýzy súčasného stavu podniku, štúdie projektov, zabezpečujeme odborné semináre a školenia /sme schopní pripraviť školenie pre zamestnancov priamo podľa potrieb a na základe analýzy zákazníka).

V časti analýz projektu pripravujeme finančnú respektíve úverovú analýzu pre prípadné externé financovanie. V spolupráci s úverovými konzultantmi rozpracuvávame projekt z pohľadu životnosti, existencie a reálnosti fungovania. Analýzy smerujú na rozbor súčasného stavu, predikciu vývoja do budúcnosti samozrejme s reálnymi hodnoteniami a odporúčaniami.

Naša spoločnosť sa špecializuje aj na organizáciu a prípravu odborných školení a seminárov pre zákazníka, ktoré sú priamo vyšpecifikované a pripravené presne podľa potrieb a požiadaviek klienta.
Zároveň sa naša spoločnosť zaoberá aj realizáciou reklamných a propagačných eventov podľa zadania zákazníka a dokáže pripraviť a zrealizovať akúkoľvek propagačnú aktivitu pre produktové alebo portfóliové riešenie.

- finančná analýza podniku
- Analýza projektu
- Podnikový manažment
- Sprostredkovanie zariadenia staveniska
- Technické poradenstvo
- realizácia reklamných a propagačných eventov
- organizovanie školení a seminárov
FOTOGALÉRIA

Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Hviezdoslavova ulica


Bratislava,
Šalviová ulica


Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Hviezdoslavova ulica


       
Finančná analýza podniku
Analýza projektu
Podnikový manažment
Sprostredkovanie zariadenia staveniska
Technické poradenstvo
 
1. Finančná analýza projektu

Spoločnosť, ktorá požaduje, aby dobre fungovala vo svete dravej konkurencie v prvom rade musí poznať seba samú, svoje možnosti. Svoje silné a slabé stránky sú podstatou pochopenia svojej konkurenčnej výhody . Finančná analýza sa pozerá cez svoje rôzne ukazovatele na súčasný stav prameniaci z minulosti EX POST. Na základe týchto výsledkov s určitými opatreniami a odporúčaniami vieme vypracovať pohľad do budúcnosti EX ANTE a stanoviť tak potrebné kroky na dosiahnutie vytýčeného cieľa.
EX POST:
Analyzujeme stav firemných aktív a pasív, všetkých zložiek podnikania a napovie manažmentu spoločnosti, v ktorom smere sa má firma zlepšiť a v ktorom smere má svoju konkurenčnú
EX ANTE:
Na základe výsledkov z minulosti a stanovením operatívnych a strategických cieľov vypracujeme analýzu s pohľadom do budúcnosti samozrejme s odporúčaniami a opatreniami, ktoré by sa mali a ktoré sa musia dodržať.- analýza súčasného stavu firmy
- analýza likvidity a majetku
- komplexná analýza EX POST
- rozbory a vypracovanie cieľov
- komplexná analýza EX ANTE
- návrh opatrení a sumár postupnosti
- komplexná správa o stave podniku
FOTOGALÉRIA

Trnava,
Spojná ulica


Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Chalúpková ulica


 
2. Analýza projektu

Našim zameraním pre klientov je realizácia myšlienky až po štádium jej zrealizovania. Preto pracujeme aj ako poradcovia, ktorí vedia s partnerom prekonzultovať jeho počiatočnú myšlienku, prehodnotiť ju z pohľadu reálnosti a životaschopnosti prípadne doplniť a prepracovať jej podstatu. na základe týchto vecí sme pripravení zákazníkovi vypracovať projekt a dopomôcť pri vypracovaní podnikateľského plánu, ktorý bude podporený štúdiami ako argumentmi reálnosti. Ako jeden z nástrojov môžeme použiť aj finančnú analýzu podniku, ktorá nám ukáže reálnosť uspenia pri žiadosti o podnikateľský úver. Všetko to spolu nám vytvorí akúsi správu o stave podniku a napovie nám o životnosti pripravovaného investičného zámeru. Z toho všetkého na základe nášho individuálneho postupu nám vyjde nielen rating spoločnosti ale aj zároveň hodnotenie podnikateľského plánu. Naši externí konzultanti z bankovej oblasti dohliadnu aj na to, aby aj z formálneho hľadiska bolo všetko pripravené na úspešnú realizáciu.


- finančná analýza
- projekt uskutočniteľnosti
- návrh a výber financovania
- multikriteriálna analýza projektu
- technické a technologické riešenie
- prepočty a komplexné rozpočty
- rating spoločnosti pre externé financovanie
- návrhy a odporúčania realizovateľnosti
FOTOGALÉRIA

Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Chalúpková ulica


Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Hviezdoslavova ulica


 
3. Podnikový manažment

Naša spoločnosť ponúka svojim klientom poradenskú činnosť v rámci podnikového manažmentu. Je to individuálny prístup ku klientovi a jeho potrebám, riešiť vedenie a organizáciu vo vlastnej firme. Po dôkladnej analýze aktuálneho stavu firmy vieme navrhnúť a rozpracovať projekt zlepšenia a zefektívnenia systému vo firme. V prípade potreby cielene navrhneme procesy tak, aby štruktúra a filozofia organizácie viedla k získaniu certifikátu kvality riadenia a manažmentu spoločnosti. Ako podporu všetkým týmto činnostiam, PROLIX, s.r.o. ponúka rôznym stupňom zamestnancom aj vedeniu semináre a školenia k špecializovaným témam. Naše zameranie je na oblasť manažovania ľudí, koučovania a tréningu, motivačného procesu, obchodných zručností a pod. Sú to rôzne tréningymanažérskych a obchodníckych zručností, semináre ohľadom koučovania, komunikácie a motivácie zamestnanca, témy k obchodným zručnostiam, profesionálnemu predaju, manažovaniu kľúčových zákazníkov a rôzne iné.


- zmeny organizačných štruktúr
- implementácia plánu manažérstva kvality
- semináre pre vedenie spoločnosti
- školenia tréningy pre rôzne zručnosti
- plány k motivácii zamestnancov
- komplexný plán rozvoja zamestnancov
- semináre k manažérstvu kvality
- individuálne semináre a školenia
FOTOGALÉRIA

Bratislava,
Budatínska ulica


Trnava,
Hospodárska ulica


 
4. Sprostredkovanie zariadenia
staveniska

Jednou z najdôležitejších súčastí realizácie stavby je zariadenie staveniska. Pri procese výstavby sa na časovej línii stavby vystriedajú mnohé činnosti a profesie a každá z nich má špecifické požiadavka na zariadenia, ktoré potrebuje na svoju činnosť. Naša spoločnosť PROLIX, s.r.o. vie komplexne pokryť a zabezpečiť všetky špecifické požiadavky v procese výstavby. Ako základné by sme mohli spomenúť oplotenie staveniska, mobilné kancelárie a skladové priestory, mobilné toalety a sociálne zariadenia, stavebné výťahy, žeriavy, lešenia a debnenia. Spolu s týmto sprostredkovaním vieme zabezpečiť aj prípadné odkúpenie daných zariadení a nastaviť vhodný spôsob odkúpenia /nájom + kúpa, leasing a pod.../

- projekt zariadenia staveniska
- mobilné a pevné oplotenie
- sociálne zariadenia
- lešenia a debnenia
- stavebné výťahy a žeriavy
- model nasadenia zariadenia staveniska
- kúpa a prefinancovanie zariadenia
FOTOGALÉRIA

Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Hviezdoslavova ulica


Bratislava,
Šalviová ulica


 
5. Technické poradenstvo

Naši pracovníci ako odborne spôsobilí stavební inžinieri s certifikáciou sú plnohodnotne pripravení skonzultovať akýkoľvek problém a situáciu v investičnom procese. Sú riadne vyškoľovaní a oboznamovaní s najnovšími zákonnými, technickými a inými požiadavkami na proces výstavby. Svojim klientom ponúkame komplexné vyhodnotenie a spracovanie vzniknutej situácie príp. problému, jeho vyhodnotenie a nastavenie opatrení, ktoré daný stav rieši prípadne ak ide o škodový priebeh tak ho odstraňujú. Vystupujeme ako nezávislí konzultanti a pri riešení objektívne zhodnotíme stav a situáciu a následne vyhodnotíme ponúkané riešenia.


- odborne spôsobilí stavební inžinieri
- objektívne zhodnotenie situácie
- návrh technického riešenia
- komplexná správa o stave a spôsob riešenia
- technická dokumentácia a zmena PD
- vyriešenie technických detailov stavby
FOTOGALÉRIA

Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Hviezdoslavova ulica


Trnava,
Spojná ulica
Menu: 
Home
Realizácia stavieb
Inžinierska činnosť
Poradenstvo
Katalóg stavieb
Kontakt
Adresa: 
PROLIX, s.r.o.
Osadná 2
831 03 Bratislava
Kontakt: 
e-mail: info@prolix.sk
mobil: +421 911 099 888
stavebno-obchodná spoločnosť