logo prolix
stavebno-obchodná spoločnosť
Prolix realizácia stavieb inžinierska činnosť poradenstvo katalóg stavieb kontakt
 
INŽINIERSKA ČINNOSŤ 

PROLIX, s.r.o. sa zaoberá komplexnou činnosťou v stavebníctve čo znamená nielen priamo realizáciou stavieb ale aj jej predprojektovou, projektovou a inžinierskou činnosťou. Predprojektovou činnosťou je myslené konzultácie a poradenstvo v procese zahájenia investície.
Projektová činnosť je spracovanie projektovej dokumentácie k navrhnutej myšlienke realizácie a v neposlednom rade je to komplexná inžinierska a technická činnosť v procese prípravy a schvaľovania na rôznych stupňoch štátnej správy. Či už sa jedná o štúdie projektov, územné konanie a rozhodnutia až po stavebné konania a technický dozor pri realizácii stavieb.

- predprojektová príprava
- projekčná činnosť
- inžinierska činnosť
- výber a hodnotenie dodávateľa
- činnosť stavebného dozora

Partneri:
bora architekti
FOTOGALÉRIA

bungalov Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Hviezdoslavova ulica


zateplený bytový dom Bratislava,
Šalviová ulica


       
Predprojektová príprava
Projekčná
činnosť
Inžinierska činnosť
Výber
a hodnotenie dodávateľa
Činnosť stavebného dozora
 
1. Predprojektová príprava

PROLIX, s.r.o. zrealizuje vašu myšlienku od jej vzniku až po realizáciu. V predprojektovej fáze si vypočujeme a rozanalyzujeme zákazníkovu myšlienku a investičný nápad. Analýzu podporíme prípadnými štúdiami a rozborom reálnosti a životaschopnosti predpokladanej investície. Individuálnou konzultáciou a spoločným hľadaním reálneho riešenia pripravíme projektovú štúdiu poprípade vizualizáciu projektu. Súčasťou môže byť aj dohľadanie vhodnej lokality na predmetnú investíciu. Táto predprípravná fáza následne plynule prejde do fázy prípravnej a projektovej. Kde v tejto časti sa vytvorí projektová dokumentácia, zabezpečí sa podrobný rozpočet predpokladaných nákladov na základe reálnych poznatkov.


- sumarizácia myšlienky klienta
- rozanalyzovanie investičného nápadu
- prípadové štúdie myšlienky
- rozbory reálnosti a životaschopnosti
- individuálna konzultácia riešenia
- projektová štúdia a vizualizácia
- predpokladaný prepočet nákladov
- harmonogram investície a jej postupnosť
FOTOGALÉRIA

Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Hviezdoslavova ulica


Trnava,
Spojná ulica


 
2. Projekčná činnosť

Po zhodnotení a zreálnení investičného nápadu pristúpi náš tím pracovníkov k príprave projektovej dokumentácie pre rôzne stupne konaní pred realizáciou projektu. Od územného konania až po stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia. Podklady pre územné rozhodnutie vieme rozpracovať podľa konkrétneho prípadu do rôznych hĺbok podrobnosti od jednoduchej štúdie až po podrobný zastavovací plán a územný plán zóny s presnými špecifikáciami súvisiacimi s investičným projektom. V ďalšom kroku sa táto dokumentácia podrobne rozpracuje na technické a technologické výkresy a výpočty potrebné pre stavebné konanie a v neposlednom rade aj pre realizáciu stavby. Výsledkom týchto krokov je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a následne realizačná dokumentácia.


- projektová štúdia zóny
- projekt pre územné konanie
- projekt umiestnenia stavby
- architektonické riešenie projektu
- technické a technologické riešenie PD
- statické a záťažové prepočty PD
- projekt pre stavebné povolenie
- realizačný projekt a detaily

Partneri:
bora architekti
FOTOGALÉRIA

Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Chalúpková ulica


Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Chalúpková ulica


 
3. Inžinierska činnosť

Na základe dobre pripravených dokumentov a v úzkej náväznosti na projektovú predprípravu naša spoločnosť realizuje všetky potrebné kroky k stavebnému povoleniu. Zabezpečíme pre váš projekt potrebné súhlasy a vyjadrenia so samozrejmým bezproblémovým priebehom a ukončením stavebného konania. Stotožnením sa s projektom pristupujeme k našim klientom kvalitne a zodpovedne. V prípade potreby samozrejme zabezpečíme potrebnú výkresovú dokumentáciu a všetky potrebné náležitosti ku kladnému vybaveniu stavebného povolenia a tým pádom k plynulému prechodu do realizačnej fázy projektu. Samozrejmosťou je autorský dozor a dohľad nad postupmi stavby z pohľadu investora projektu.


- stavebné konanie a podklady
- potrebné vyjadrenia k PD
- potrebné súhlasy štátnych úradov
- doplnenia PD a požiadavky úradov
- vybavovanie stavebného povolenia
- správoplatnenie stavebného povolenia
- autorský dozor
- výber vhodného dodávateľa
FOTOGALÉRIA

Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Hviezdoslavova ulica


Bratislava,
Budatínska ulica


 
4. Výber a hodnotenie dodávateľa

Náš tím pracovníkov v rámci inžinierskej činnosti a komplexného procesu investičnej výstavby vie v procese projektovej prípravy vybrať a zhodnotiť budúceho dodávateľa resp. dodávateľov. Zo skupiny uchádzačov vieme na základe multikriteriálnej analýzy vybrať najvhodnejšieho dodávateľa a vyjednať pre klienta výhodné a férové podmienky budúcej zmluvy o dielo. Takto vieme klientovi výrazne pomáhať pri jeho rozhodovaní a postupu pri realizovaní investičného zámeru. Samozrejmosťou sú v tomto procese používanie najmodernejšej výpočtovej a metodickej techniky ako sú rôzne analýzy, grafy, elektronické aukcie a pod. Na konci tohto procesu pre klienta spracujeme komplexnú hodnotiacu správu ako podklad pre rozhodnutie investora.

- výber a hodnotenie dodávateľa
- multikriteriálna analýza
- vyjednanie podmienok ZoD
- grafické a textové zhodnotenie
- elektronická aukcia
- komplexná hodnotiaca správa
- odporúčania a upozornenia
- stavebný a technický dozor
FOTOGALÉRIA

Trnava,
Hospodárska ulica


Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Hviezdoslavova ulica


 
5. Činnosť stavebného dozora

Realizačná fáza projektu je fáza, ktorá je v procese oživovania myšlienky a zreálňovania zámeru najdôležitejšia. Táto časť uvádza všetky predpoklady a návrhy do reality s tým, že sa jedná o stavebný zámer a preto je táto činnosť najpodstatnejšia. Keďže mnohokrát investor nie je stavebný odborník a jeho špecializácia nie je práve výstavba v tejto časti vieme vstúpiť resp. pokračovať v projekte v mene klienta ako stavebný resp. technický dozor. Tento dozor vykonávame formou odborne spôsobilého inžiniera vo výstavbe s odbornou autorizáciou Slovenskej komory stavebných inžinierov SKSI.Pri realizácii dohliadneme na to, aby po stavebnej, technickej a technologickej stránke bola činnosť dodávateľov na takej úrovni, aby splnila predpoklady stavebníka/investora. Naša spoločnosť vypracuje plán kontroly a dozorovania jednotlivých etáp realizácie a na pravidelnej báze informuje investora o pokračovaní stavby.


- vypracovanie plánu kontroly
- sledovanie a kontrola výstavby
- sledovanie a dodržiavanie harmonogramu
- pravidelné informácie zo stavby
- komplexná dokumentácia výstavby
- odborné vedený stavebný dozor
- spolupôsobenie pri realizácii

foto loga SKSI a vzorového osvedčenia SKSI

logo Slovenská komora stavebných inžinierov Slovenská komora stavebných inžinierov
FOTOGALÉRIA

Bratislava,
Šalviová ulica


Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Hviezdoslavova ulica


Trnava,
Spojná ulica
Menu: 
Home
Realizácia stavieb
Inžinierska činnosť
Poradenstvo
Katalóg stavieb
Kontakt
Adresa: 
PROLIX, s.r.o.
Osadná 2
831 03 Bratislava
Kontakt: 
e-mail: info@prolix.sk
mobil: +421 911 099 888
logo prolix
stavebno-obchodná spoločnosť